Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Equitalent – Stijn Van Deuren, gevestigd te Vond 16 – 2382 Poppel (BE) met ondernemingsnummer BE0752.928.648.

Versie geldig vanaf 15/12/2020

1. Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Equitalent en op iedere tussen Equitalent en consument tot stand gekomen overeenkomst. De voorwaarden zijn voor eenieder toegankelijk en opgenomen op de website van Equitalent.be. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Equitalent behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Equitalent erkend.

1.4 Equitalent garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomsten en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

2. Levering
2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Equitalent bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere levertermijn is overeengekomen.Indien levering binnen 30 dagen of anders overeengekomen levertijd niet mogelijk is (doordat het bestelde artikel niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet -dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling een bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

2.3 Aan de leveringsplicht van Equitalent zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Equitalent geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aan bod tot levering.

2.4 Alle op de website genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

3. Prijzen

3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

3.2 Alle prijzen op de website zijn ondervoorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk-en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

3.3 Alle prijzen op de site zijn in Euro en inclusief BTW.

4. Zichttermijn/herroepingsrecht

4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 werkdagen na ontvangst schriftelijk melding te maken bij Equitalent. Indien de afnemer binnen de zichttermijn van 14 dagen na ontvangst niet heeft gemeld gebruik te maken van het wettelijk retourrecht, dan is de koop een feit.

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product te kunnen beoordelen. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product binnen 20 dagen na ontvangst aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking(inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt dan behoudt Equitalent zicht het recht om waardevermindering te rekenen. Met inachtneming van het geen is bepaald in de vorige zin, draagt Equitalent binnen 14 dagen na goede ontvangst van de retourzending dan wel 14 dagen na bewijs van retournering (hierbij dient op het verzendbewijs expliciet de inhoud van de retourzending te worden vermeld), zorg voor terugbetaling. Bij retournering van de gehele aankoop zal het volledige aankoop bedrag exclusief eventueel berekende verzend- en/of betaalkosten aan de afnemer worden terugbetaald. Bij retournering van slechts een deel van de ontvangen aankopen, wordt slechts de aankoopwaarde van de geretourneerde zaken terugbetaald. Bijkomende kosten ten gevolge van een duurdere verzendmethode dan de goedkoopste standaardlevering worden nimmer gerestitueerd.

Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.

4.2 Het herroepingsrecht geldt niet voor:
$1·Diensten en overeenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, en uitsluitend wanneer de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument en de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;

$2·Goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;

$3·Goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben;

$4·Producten waarvan de houdbaarheid binnen de bedenktijd van 14 is verstreken (bederf);

$5·Verzegelde producten die om gezondheids- of hygiënische redenen niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

$6·Verzegelde audio-/video- of softwaredragers waarvan de verzegeling is verbroken;

$7·Voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen;

$8·De levering van kranten en tijdschriften.

Winkelwagen
Scroll naar boven